داستان های قرآن

داستان های قرآن

شامل :1- حضرت آدم (ع)؛ 2- حضرت ادریس (ع)؛ 3- حضرت نوح (ع)؛ 4- حضرت هود (ع)؛ 5- حضرت صالح (ع)؛ 6- حضرت ابراهیم (ع)؛ 7- حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق (ع)؛ 8- حضرت لوط (ع)؛ 9- حضرت یعقوب (ع)؛ 10- حضرت یوسف (ع)؛ 11- حضرت ایّوب (ع)؛ 12- حضرت ذى الکفل (ع)؛ 13- حضرت شعیب (ع)؛ 14- حضرت موسى (ع)؛ 15- حضرت هارون برادر حضرت موسى (ع)؛ 16- اشموئیل و طالوت و جالوت؛ 17- حضرت داود (ع)؛ 18- حضرت سلیمان بن داود (ع)؛ 19- حضرت یونس (ع)؛ 20- حضرت الیاس (ع)؛ 21- حضرت الیسع (ع)؛ 22- حضرت عزیر (ع)؛ 23- حضرت خضر (ع)؛ 24- حضرت زکریا (ع)؛ 25- حضرت یحیى (ع)؛ 26- حضرت عیسى (ع)؛ 27- دحضرت محمد (ص)؛ 28- حضرت لقمان (ع)؛ 29- داستان اصحاب کهف؛ 30- داستان اصحاب رقیم؛ 31- داستان ذوالقرنین؛ 32- داستان اصحاب رسّ؛ 33- داستان هاروت و ماروت

مشخصات کتاب :
پدید آورنده: واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

2666-dastanhaye-qoran.zip

 

2666-fa-dastanhaye-qoran.apk

/ 0 نظر / 20 بازدید